Team Wijchen en Lingewaard

Ineke van der Linden         

Coördinator en mentorcoach Wijchen

Rianne Kleve

Programmaleider Lingewaard

Bestuur School's Cool Nijmegen e.o

Jan Willem Lackamp       Voorzitter
Femke Spoeltman Penningmeester
Liesbeth van den Broek Secretaris
Jesse Jegen Bestuurslid
Odin Dekkers Bestuurslid
Carla van Rijn Bestuurslid

Vertrouwenspersoon

Christiane Jennekens, contact opnemen kan o.a. via mail christianejennekens@gmail.com